headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ประถม


คณะผู้บริหาร
อ.ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์ อ.ภัทราภรณ์   ชวสินธุ์ อ.มนัส   อารีพงษ์ ม.รัชนี      ทองดี
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
และอาคารสถานที่
ม.สุธิกานต์  สุวรรณยุหะ ม.สมศรี หรั่งมี ม.วิเชียร  ปะอิกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
คุณภาพและประเมิน
รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักเรียนและบริการ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ม.สมศรี หรั่งมี ม.เลิศลักษณ์ ชัยทองศรี ม.สุพิณ บุตรทอง ม.พรทิวา ต๋าคา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ม.สุธิกานต์ สุวรรณยุหะ ม.รัชนี ทองดี นางสาวเปรมจิต อินทรสุวรรณ์ ม.พรทิวา ต๋าคา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ม.อมรา สุภาโขง ม.มินตรา ปานชื่น  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ม.กัลยาณี ลงสุวรรณ์ ม.ประทุมรัตน์ เวศพันธุ์ ม.มาลี จันทร์เต็ม ม.สุรางค์ ฤกษ์กังวาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ม.พิทักษ์พงษ์ ภูมี ม.สุทธิดา บัวเย็น ม.กนกพร แซ่ฉี ม.ธิพร พงษ์สุวรรณ
ม.ลำภู บุญเรืองศรี Mr. Paul Anthony Nicholas Hodges Mr. Daniel James Warrine Ms.Remilee Quiatchon Villamor

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ
ม.ณัฐรดี ถิ่นประชา ม.วีัรพงษ์ ช่อม่วง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ม.ณรงค์ฤทธิ์ แสงโต ม.คมศรี ทองใบใหญ่ ม.วีรสุข ศิริสารสมบัติ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
 
ม.ธาริณี ยิ่งดำนุ่น ม.วิเชียร ปะอิกูล  

ปรัชญา ความรู้ คู่ ความดี

วิสัยทัศน์ โรงเรียนชินวรพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมควบคู่ คุณธรรมจริยธรรม นำสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของวิถีไทย

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
7. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล
8. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิถีไทย

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
7. ครูสามารถจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล และผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกสู่ความเป็นสากล
8. ผู้เรียนมีพฤติกรรมของความเป็นไทยตามวิถีไทย และเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาตามบริบทของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน ลูกชินวรเป็นคนดี

อัตลักษณ์ของนักเรียน มารยาทดี มีน้ำใจ

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns