headline news
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
อนุบาล


คณะผู้บริหาร
อ.ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์ อ.เยาวลักษณ์ ถนอมเพ็ชรสง่า อ.มนัส   อารีพงษ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.กนกพร หงส์สอง ม.งามตา พลแสน ม.สงวน พรหมประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนและบริการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

 

ครูประจำชั้น
ม.ทัศนีย์ วิทย์วัฒนานนท์ ม.สงวน พรหมประเสริฐ ม.งามตา พลแสน ม.ชวันรัตน์ ธรรมอัครโรจน์
ม.ธัญพิชชา จารุชลาลัย ม.กนกพร หงส์สอง ม.จินตนา เทียมน้อย

 

ครูพี่เลี้ยง
ม.นิรนุช กองมงคล ม. พรรณชนิดา แสนคำภูมิ ม.อัยลิน ม.ภัคนันท์ ศรีพล
   
ม.วีณา นพเก้า    

นโยบาย

1. ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. พัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
3. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
5. ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน
8. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม

วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา2560 โรงเรียนชินวรมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาก้าวหน้าสู่สากล ผู้ใช้บริการพึงพอใจ

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมนักเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และ ผู้ใช้บริการ
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็ง
6. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
7. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของเด็ก และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
8. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
9. จัดการเรียนรู้เน้นพัฒนาเด็กให้มีความสามารถด้านการคิดและมีจิตใฝ่รู้ รักวิทยาศาสตร์ รักการอ่านสื่อสารได้2ภาษา
10. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการสอนและวิจัยในชั้นเรียน
11. สำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง/ผู้ใช้บริการ และนำเสนอข้อมูลมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย (ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย)

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2. ครูมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. หลักสูตรของโรงเรียนสอดคล้องกับเด็ก ผู้ใช้บริการและชุมชน
5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง
6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
7. เด็กๆของโรงเรียนชินวรมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และโรงเรียนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
8. โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น
9. เด็กมีความสามารถด้านการคิดและมีจิตใฝ่รู้ มีทักษะวิทยาศาสตร์ รักการอ่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตามวัย
10. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนา

กลยุทธ์จัดการศึกษา

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.พัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
5.พัฒนามาตรการส่งเสริม 6.พัฒนาด้านบริบทของโรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กอายุ 3-5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ได้แก่

 • ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม ถึง ตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน ถึง มีนาคม

แนวการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนชินวรใช้แนวการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่กันไป การปลูกฝังระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อระดับประถมศึกษา และเพิ่มเติมตามวิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการดำเนินการดังนี้

 • การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language)
  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน แบ่งตามมุมต่างๆ เช่น มุมนิทาน มุมสร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ และปรับเปลี่ยนตามความสนใจของนักเรียน เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยตนเอง ซึ่งได้รับคำชี้แนะช่วยเหลือโดยครูฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกรู้จักทำงานเป็นทีม เน้นทักษะด้านภาษาไทย-อังกฤษ, กระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาสื่อสาร ตลอดจนฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สามารถนับเลข บวก เลข ได้ตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบบูรณาการ

 • การสอนแบบโครงการ (Project Approach)
  ตามความสนใจของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 โครงการ โดยครูเป็นผู้กระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ ค้นคว้า และร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ และเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเหมาะสม

 • เน้นทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมบูรณาการและเทคนิคการตั้งคำถามแบบเน้นกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ และนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้

 • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เน้นความมีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และเพื่อนร่วมห้อง ฝึกให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และกล่าววาจาไพเราะในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประจำวันระดับอนุบาล

ระดับอนุบาล 1 - 2
07.00 น. - 07.45 น. รับเด็กอนุบาล
07.30 น. - 07.45 น. รักการอ่าน
07.45 น. - 08.30 น. เคารพธงชาติ

- สวดมนต์
- ออกกายบริหารโดยเน้นนักเรียนเป็นผู้นำกิจกรรม
- ครูอบรม

08.30 น. - 08.40 น. ตรวจสุขภาพ
08.40 น. - 09.10 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.10 น. - 09.30 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.30 น. - 09.40 น. ดื่มนม
09.40 น. - 10.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ + กิจกรรมเสรี + รักการอ่าน
10.30 น. - 11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

- แปรงฟัน
- ใส่ชุดนอน
- สวดมนต์นั่งสมาธิ
- นอนหลับพักผ่อน

13.30 น. - 14.00 น. ตื่นนอน

- เก็บที่นอน
- เปลี่ยนชุดนอน
- ล้างหน้า, ทาแป้ง

14.00 น. - 14.10 น. รับประทานอาหารว่าง
14.10 น. - 14.30 น. เกมส์การศึกษา
  *รอกลับบ้าน*
ระดับอนุบาล 3
07.00 น. - 07.45 น. รับเด็กอนุบาล
07.30 น. - 07.45 น. รักการอ่าน
07.45 น. - 08.30 น. เคารพธงชาติ

- สวดมนต์
- ออกกายบริหารโดยเน้นนักเรียนเป็นผู้นำกิจกรรม
- ครูอบรม

08.30 น. - 08.45 น. ตรวจสุขภาพ
08.45 น. - 09.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.30 น. - 10.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
10.00 น. - 10.10 น. ดื่มนม
10.10 น. - 11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ + กิจกรรมเสรี + รักการอ่าน
11.00 น. - 1130 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.30 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

- แปรงฟัน
- ใส่ชุดนอน
- สวดมนต์นั่งสมาธิ
- นอนหลับพักผ่อน

13.30 น. - 14.10 น. ตื่นนอน

- เก็บที่นอน
- เปลี่ยนชุดนอน
- ล้างหน้า, ทาแป้ง

14.10 น. - 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.00 น. เกมส์การศึกษา
  *รอกลับบ้าน*

 

กิจกรรมเสริม

 • ว่ายน้ำ
 • ดนตรี
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • คอมพิวเตอร์

 

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns