headline news
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ประถม


คณะผู้บริหาร
อ.ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์ อ.ภัทราภรณ์   ชวสินธุ์ อ.มนัส   อารีพงษ์ ม.รัชนี      ทองดี
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
และอาคารสถานที่
ม.สุธิกานต์  สุวรรณยุหะ ม.สมศรี หรั่งมี ม.วิเชียร  ปะอิกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
คุณภาพและประเมิน
รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักเรียนและบริการ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ม.สมศรี หรั่งมี ม.เลิศลักษณ์ ชัยทองศรี ม.เตือนใจ กิจนิชี ม.สุปราณี สินเทา
ม.สุพิณ บุตรทอง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ม.สุธิกานต์ สุวรรณยุหะ ม. เบญจมาภรณ์ จุฑาผาด ม.กัญรัตน์ ยอดเสรนี ม.เสาวณีย์ ขวัญเนตร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
 
ม.ละอองศรี เกกีงาม ม.อมรา สุภาโขง    

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ม.กัลยาณี ลงสุวรรณ์ ม.ประทุมรัตน์ เวศพันธุ์ ม.มาลี จันทร์เต็ม ม.สุรางค์ ฤกษ์กังวาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ม.พิทักษ์พงษ์ ภูมี Ms.Tracey Newby ม.กนกพร แซ่ฉี ม.ธิพร พงษ์สุวรรณ
ม.ลำภู บุญเรืองศรี Mr. Paul Anthony Nicholas Hodges Ms.Necitas Cleopatra T.sanchez Ms. Dearlyn C.Jamisola
   
Ms. Susie    

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ
 
ม.รัชนี ทองดี ม.ณัฐรดี ถิ่นประชา ม.วีัรพงษ์ ช่อม่วง  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 
ม.ณรงค์ฤทธิ์ แสงโต ม.คมศรี ทองใบใหญ่ ม.สุปรีญา แสงจำนงค์  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
 
ม.ธาริณี ยิ่งดำนุ่น ม.วิเชียร ปะอิกูล  

นโยบาย

1. ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.พัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
3.พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
4.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
5.ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ประชาคมอาเซียน
7.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน
8. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม

วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชินวรพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี นวัตกรรมนำสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. พัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. พัฒนาสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. พัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12.พัฒนาสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. พัฒนาสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
15. พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
16. พัฒนาผู้เรียนมีมารยาทงามตามแบบไทย
17. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
18. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการจัดกิจกรรม ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโรงเรียนตามบริบทและจุดเน้นของโรงเรียน

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการ สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. สถานศึกษามีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
16. ผู้เรียนมีมารยาทงามตามแบบไทย
17. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
18. โรงเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีระเบียบวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์โรงเรียนชินวร “คนดี ศรีชินวร”
ความหมาย คนดี
“ คนดี” หมายถึง คนที่มีความดีคนที่มีคุณธรรม ในที่นี้หมายถึง นักเรียนชินวร เป็นคนที่มีความดี มีคุณธรรม โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทดี มีน้ำใจด้วยความเต็มใจ อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาส ใจความโดยสรุป
คนดี ศรีชินวร นักเรียนชินวรมีความประพฤติที่สุภาพเรียบร้อย เป็นที่น่าพอใจ ในเรื่องของการทำความเคารพ การเดิน การนั่ง การรับประทานอาหาร และการสนทนา อีกทั้งเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาสอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์ของนักเรียน“มารยาทดี มีน้ำใจ”
ความหมาย ความดี
“ความดี” หมายถึง อาการ หรือลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าพอใจ เรียบร้อย ในที่นี้ หมายถึงนักเรียนชินวร มีมารยาทดี มีน้ำใจ ความหมาย มารยาท
“มารยาท” หมายถึงกิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ ความหมาย น้ำใจ
“น้ำใจ” หมายถึง ใจจริง นิสัยใจคอ การมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจความโดยสรุป

การมีมารยาทดี นักเรียนชินวรประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ต้องการ น่าพอใจ เรียบร้อย ในเรื่องของ การทำความเคารพ การเดิน การนั่ง การรับประทานอาหาร และการสนทนา

การมีน้ำใจ นักเรียนชินวรชอบช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

การจัดการเรียนการสอนระดับประถม
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทักษะทางด้านความคิด ทักษะทางด้านการคำนวณ ฯลฯ โดยผ่านจากกระบวนการสอนของครูผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ สื่อ และห้องประกอบการต่างๆของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย

 • ห้องศูนย์พัฒนาทางคณิตศาสตร์
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดาราศาสตร์
 • ห้องสวนพฤกษศาตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องคหกรรม
 • ห้องสมุด
 • ห้อง ICT
 • ห้อง Interactive Room

การพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ (EQ)
นอกจากการพัฒนาทางด้านวิชาการแล้วโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญาและภาวะทางอารมณ์ โดยนักเรียนจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างถูกวิธี รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามอย่างเหมาะสม โรงเรียนของเรายังตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรม และจริบธรรมที่ดีโดยการจัดชั่วโมงเรียนธรรมะกับพระอาจารย์เป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกทั้งยังมีการร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย ด้วยการลงมือปฏิบัติโครงงานเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรายังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของธรรมชาติ และระบบนิเวศ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความสะอาด และร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้

กิจกรรมเสริม

 • ว่ายน้ำ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ดนตรี
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns