headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนชินวร

:: สถานที่ตั้ง ::โรงเรียนชินวร ตั้งอยู่เลขที่ 24/5 ซอย เสรีไทย 12 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2377-9889 โทรสาร 0-2374-5097
E-mail : chinavorn@gmail.com

:: โรงเรียนชินวร ::
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทชวพงศ์ จำกัด และเป็นการร่วมงานของ 2 ครอบครัว คือ ครอบครัวชวสินธุ์ และครอบครัวอัศววิวัฒน์พงศ์

ความหมาย โรงเรียนชินวร
ชิน หมายความ ผู้ชนะ
วร หมายความ ประเสริฐ

 

:: ประเภทของโรงเรียนสามัญ ::เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเปิดปีแรกเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ต่อมาขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2531 ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นตามความต้องการของชุมชน

:: สัญลักษณ์โรงเรียนชินวร ::
เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของคณะครูและนักเรียนเป็นที่รวมของความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ อย่างมีเหตุผล เพื่อร่วมกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์และปรัชญาของโรงเรียน สัญลักษณ์ นอกจากคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวแล้ว ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงไว้ในรายละเอียดของตราโรงเรียนชินวร อีกหลายประการ นั่นคือ

1. โล่ ซึ่งเป็นโครงร่างที่สำคัญที่สุดของสัญลักษณ์โรงเรียนชินวร เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติอันยาวนาน และเกียรติอันสูงส่งของโรงเรียนชินวร บริเวณกลางของโล่มีกรอบเด็กนักเรียนกำลังนั่ง ทำงานอยู่ที่โต๊ะ ส่วนบนของภาพมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า CHINAVORN มีความหมายว่านักเรียนของโรงเรียนชินวร เป็นผู้มีความตั้งใจ มีความขยัน และมีความมานะอดทนที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้สำเร็จให้จงได้
2. บริเวณส่วนบนและส่วนข้างมีดอกบัวและดอกเข็ม ดอกบัว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเปรียบได้กับ ดอกบัว 4 เหล่า ได้แก่ บัวพ้นน้ำ บัวปริ่มน้ำ บัวใต้น้ำ และบัวใต้โคลนตม ดอกเข็ม เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเฉลียวฉลาด สติปัญญาหลักแหลม และเป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ รวมทั้งการดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น
3. ส่วนล่างคติพจน์ "ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู" เป็นหลักธรรมประจำใจของนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่คุณค่ายิ่งของโรงเรียนชินวร

:: ความเป็นมา ::โรงเรียนชินวร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระครูญาณวิศิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 เดิมมีเนื้อที่ 1 ไร่ 26 ตารางวา ในระยะแรกสร้างอาคารเรียนอนุบาลเพียงหลังเดียว เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 มีนักเรียน 34 คน ในปีต่อมามีนักเรียนจำนวน 98 คน และเพิ่มชั้นเรียนทุกปี จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 4 ไร่ 174 ตารางวา รวมปัจจุบันมีพื้นที่ 5 ไร่ 200 ตารางวา

พ.ศ. 2528 เปิดอาคารเรียนหลังที่ 1 ทำการสอนระดับอนุบาล 1
พ.ศ. 2531 ขอเปิดอาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลังติดกัน เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2535 เปิดอาคารเรียนหลัง 4 เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำขนาด25*13.50 เมตร ขยายห้องเรียน เปิดสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอนว่ายน้ำตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2538 สร้างเวทีการแสดงบริเวณโรงอาหาร 4 เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
พ.ศ. 2542 ปรังปรุงสถานที่ผักผ่อนสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
พ.ศ. 2543 จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พ.ศ. 2544 ปรับปรุงห้องธุรการ, ห้องประชุม, ห้องคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 สร้างเรือนทรงไทย , ปรับปรุงสระว่ายน้ำ , ปรับปรุงเสาธง
พ.ศ. 2550 สร้างห้อง ICT, ปรับปรุงห้องดาราศาสตร์
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
พ.ศ. 2552 ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ ,ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงห้องน้ำ,ปรับปรุงห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร
พ.ศ. 2554 สร้างห้อง interactive room ปรับปรุงเวทีและบริเวณโรงอาหาร2 ปรับปรุงร้านค้า
พ.ศ. 2556 สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Interactive Room), ปรับปรุงโรงอาหารและเรือนไทย
พ.ศ. 2556 ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 จำนวน 3 ห้อง, เพิ่มเติมลานจอดรถด้านหน้า, ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
พ.ศ. 2557 ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 จำนวน 6 ห้อง

ปรัชญาของโรงเรียน "ความรู้ คู่ ความดี"


ความรู้ หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง
ความดี หมายถึง การกระทำหรือประพฤติสิ่งที่ถูกต้อง

คติพจน์ของโรงเรียน "ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู"


ซื่อสัตย์ หมายถึง นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
ขยัน หมายถึง หมั่นศึกษาหาความรู้
กตัญญู หมายถึง ทดแทนบุญคุณ ผู้มีพระคุณ สีประจำโรงเรียนชินวร

สีประจำโรงเรียน "ฟ้า – ขาว"


ฟ้า หมายถึง นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
สีฟ้า หมายถึง ความรู้
สีขาว หมายถึง ความดี

คำขวัญ"ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู"


ซื่อสัตย์ หมายถึง นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
ขยัน หมายถึง หมั่นศึกษาหาความรู้
กตัญญู หมายถึง ทดแทนบุญคุณ ผู้มีพระคุณ สีประจำโรงเรียนชินวร
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns