headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
4 ตุลาคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2560   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.สุชัญญา คำนาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.ณัฐรวี สุพรรณพงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.สรัลชนา โภคาเทพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.บุญญาพร เกิดละออ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.รัศมิ์ฐาศิริ ศรีรุ้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...อ่านต่อ
4 ตุลาคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ณัฐภัทร ตันตินิธิวัฒน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.ปรางค์กนก เสถียรรุจิกานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.ศรัญญา สายสุดสวาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ธาราทิพย์ ระงับทุกข์ ระดับ...อ่านต่อ
4 ตุลาคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 60
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 60   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.กันยากร แก้วแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.ธนพร ชูศิลปทวีทรัพย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.นภัสกร ช่วยสกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.ชญานี ใหม่เอี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ณภัทรติกา ภารเพิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด....อ่านต่อ
4 ตุลาคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 60
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 60   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ภัทรพล สงแสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.กันตินัท มีระกูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.อรจิรา สนิทม่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.กฤตธีรา เมืองดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.นราทิพย์ เชื้ออินถา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ญ.อภิ...อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่   ตัวแทนอ่านประวัติและผลงาน ด.ญ.หทัยกาญจน์  พูลพิเศษ     ตัวแทนกล่าวสดุดีมหากวีศรีรัตนโกสินทร์ ด.ช.ปริย  สามสวัสดิ์ ด.ช.กิตติคุณ  เกษมสุข ด.ญ.ฟ้าใส  สุขถาวร ด.ญ.ปานไอฟ้า  เรืองเดช ด.ญ.นัฎนรี  พิทักษ์ธรรม ด.ญ.ญัญฑิตา  ดีอันกอง ด.ญ....อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
การแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยโครงการพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับจังหวัด ...อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
รายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ วัดศรีบุญเรือง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยและทุนการศึกษา รายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ วัดศรีบุญเรือง ...อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
รางวัลเหรียญเงิน จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีการที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ...อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
อันดับที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ Pretest ม.1
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นวรัตน์ พานิชกุล ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ Pretest ม.1 โรงเรียนบางกะปิิ ...อ่านต่อ
16 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนชินวรได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมต้น ปี 2560
โรงเรียนชินวรได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมต้น ปี 2560 1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. ด.ญ.กฤตธีรา เมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วันดีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4. ด.ญ.จิรชยา วงศ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5. ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอแสดงควา...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3 4 5 ... 11
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns