headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา 15 สิงหาคม 2561

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา

เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหนคร

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

 

โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดทำนองสรภัญญะ (ระดับประถมศึกษา)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1) ด.ญ.ณัฎฐณิชา วันดีวงศ์

2) ด.ญ.จิรชยา วงศ์สมบัติ

3) ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ

4) ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ

5) ด.ญ.กฤตธีรา เมืองดี

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns