headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) ในการเปิดเรียน 11 พฤษจิกายน 2565

เพื่อให้โรงเรียนชินวรไต้จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียน (ONSITE) ได้ครบถ้วนและนักเรียน

ได้รับการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนไว้ดังนี้

 

  • นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนทั้งในห้อง ประกอบการเรียนและในห้องเรียน
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองตรวจ ATK ให้นักเรียนทุกคนหลังมีการหยุดยาว ผู้ปกครองจัดหา) เช่น การปิดภาคเรียน หรือการหยุดช่วงเทศกาลต่างๆ
  • ขอให้ผู้ปกครองตรวจ ATK ให้นักเรียนตามรายชื่อที่ทางครูประจำชั้นแจ้งให้ทราบแต่ละสัปดาห์ (ผู้ปกครองจัดหา) โดยจะสุ่มตรวจร้อยละ 25 ของจำนวนนักเรียนในห้องเรียนนั้นๆสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (โดยนักเรียนจะถูกสุ่มตรวจ ATK ประมาณคนละ 1 ครั้ง/เดือน) ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่ 5 วันเป็นต้น ไปในวันที่นักเรียนจะมาเรียนต้องส่งผลการตรวจ ATK ให้ครูประจำชั้นก่อนวันมาเรียน
  • หากนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVI- 19) โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลา 5 วันหรือ ตามที่ใบรับรองแพทย์กำหนดและมาโรงเรียนได้ในวันถัดไปโดยต้องมีหนังสือใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจ ATK ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนหายจากการติดเชื้อแล้วส่งให้ครูประจำชั้นก่อนมาโรงเรียน
  • หากนักเรียนในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งมีการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เกินกว่า 3 คน โรงเรียนจะสั่งปิดเฉพาะห้องเรียนนั้นๆเป็นเวลา 5 วัน และจะดำเนินการสอนในระบบ ONLINE เฉพาะห้องเรียนที่สั่งหยุดตามตารางเรียนปกติ และก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนตามปกติขอให้ผู้ปกครองตรวจ ATK ให้นักเรียนและส่งผลตรวจให้ครูประจำชั้นก่อนมาเรียน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือได้ดำเนินตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดและขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านผู้ปกครองมีให้กับทางโรงเรียนเสมอมา

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns