headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2559 10 มิถุนายน 2560

ด้านวิชาการ

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมต้น ปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1จากมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รายนามชื่อนักเรียนมีดังนี้ 

 

1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ด.ญ.กฤตธีรา เมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วันดีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. ด.ญ.จิรชยา วงศ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5. ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

รายการแข่งขัน "การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ (ป.6) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

โครงการการทดสอบความรู้ Pretest ของโรงเรียนบางกะปิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.นวรัตน์ พานิชกุล ได้คะแนนทดสอบความรู้เป็นอันดับ 1

การแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนโดยโครงการพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. ด.ช. กรวิทย์ เสถียรรุจิกานนท์

2. ด.ญ.ไพลิน สินธุพันธ์เดชา

3. ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ  

ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับจังหวัด

การแข่งขันวิชาการตามโครงการนิทรรศการวิชาการสรรค์สร้าง “เทิดอัจฉริยราชจอมปราชญ์ภูมิพล” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 วันที่ 19 ม.ค. 60  
ผลการแข่งขัน ด.ช.กฤษฎา เขียวประเสริฐ และ ด.ญ.นวรัตน์ พานิชกุล ได้อันดับที่ 1 ความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ปี59 จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

ด.ญ.ศรัญญา สายสุดสวาท

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ช.ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 2 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ญ.ลักษมณ คงเจริญ

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 3 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ญ.อรจิรา สินม่วง

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาคณิตศาสตร์) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 2 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ช.ชยพล ชุ่ยหิรัญ

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 3 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ช.ปวรปรัช สนธิสิริ

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ญ.ณัฎวศา แสงแก้ว

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาคณิตศาสตร์) ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ญ.พุทธิชา วงศ์เด่นวงศ์

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 2 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ญ.กนกพล บุญเลาะ

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาวิทยาศาสตร์) ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ช.กฤตเมธ เมืองดี

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ช.กันตินันท์ จันทะเขต

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ

- ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

รายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ วัดศรีบุญเรือง วันที่ 11ส.ค. 60ด.ช.กิตติคุณ เกษมสุข และ ด.ญ.หทัยกาญจน์ พูลพิเศษ ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรชมเชยและทุนการศึกษา

ด้านกิจกรรม

รายการแข่งขัน "พัชระเทควันโด้ แชมเปี้ยนชิพ 2016"ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.59ด.ญ.สุธิกานต์ เพชรแก้ว (ป.3/1)ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ "I LOVE DAD" ณ สนามกีฬา ศูนย์พัฒนากีฬาปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.59ด.ญ.ณัฐณรี พิทักษ์ธรรม (ป.5) ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 6 1 เหรียญทอง 3เหรียญเงิน

รายการแข่งขันฟุตบอล "ยังเติร์กคัพ" 

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

และ รายการแข่งขันฟุตซอล "ลำมดตะนอยคัพ"

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

รายชื่อ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1.ด.ช.ณฐดนย์ คุณทวีภักดี (ป.5/3)

2.ด.ช.เกตุธิพงษ์ ทับบำรุง (ป.5/2)

3.ด.ช.นพรุจ ศาสตร์แย้ม (ป.5/4)

4.ด.ช.เดชตระกูล นพเก้า (ป.5/3)

5.ด.ช.พงษ์พิชญ์ พาหา (ป.3/3)

6.ด.ช.ศักย์ศรณ์ ช่วยสกุล (ป.5/3)

7.ด.ช.ณัฐวัตร วรพรม (ป.5/2)

8.ด.ช.ภัทรดนัย วิจารณ์ (ป.5/1)

9.ด.ช.กฤตเมธ เมืองดี (ป.5/4)

10.ด.ญ.ณัฐกานต์ พูลวิเศษ (ป.4/2)

รายการแข่งขันฟุตซอลการกุศล "เราะห์มาตุ้ลคัพ" ครั้งที่ 10 
ณ มัสยิด เราะห์มาตุ้ลอิสลาม

ระหว่างวันที่ 3-25 ธ.ค.59
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

 

รายชื่อ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1.ด.ช.ณถพล บุญมี (ป.5/2)
2.ด.ช.นฤสรณ์ มูฮำหมัด (ป.5/2)
3.ด.ช.ทวีศักดิ์ พุ่มรักษา (ป.5/3)
4.ด.ช.พสธร อาชว์เมธี (ป.5/2)
5.ด.ช.นพรุจ ศาสตร์แย้ม (ป.5/4)
6.ด.ช.ภัทรดนัย วิจารณ์ (ป.5/1)
7.ด.ช.กิตติคุณ เกษมสุข (ป.5/2)
8.ด.ช.ภูวรินทร์ คำรามพล (ป.6/2)

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns