headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2558 21 พฤษภาคม 2559

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2558
ด้านวิชาการ

ได้รับการประเมินสู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนชินวร ได้ผ่านการประเมินจากต้นสังกัด (สช) ระดับดีมาก และผ่านการประเมินจาก สมศ. ระดับดีมา (ทุกตัวบ่งชี้)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์และคณิต (สสวท)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2558

(สอบคัดเลือกรอบที่ 1) 

วิชาคณิตศาสตร์ 

ด.ช.วุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช (ผ่านเข้ารอบที่ 1 รอแข่งรอบที่ 2)

 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

ด.ช.กฤษฏา  เขียวประเสริฐ (ผ่านเข้ารอบที่ 1 รอแข่งรอบที่ 2)

ด.ญ.ชนาธินาถ  ทองมา (ผ่านเข้ารอบที่ 1 รอแข่งรอบที่ 2)

รางวัลแข่งขันวิชาการนานาชาติ (ระดับประเทศ)

ด้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ (ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำพุทธศักราช 2557

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก)

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัลที่ได้รับ

 

**แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา**

ด.ช.กฤษฏา  เขียวประเสริฐ  (ได้รับรางวัลเหรียญทอง)

ด.ช.วรโชติ  คงสกุล  (ได้รับรางวัลเหรียญเงิน)

ด.ช.วุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช (ได้รับรางวัลเหรียญเงิน)

 

**แข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา**

ด.ช.ศรัณย์กรณ์  นิ่มสมบุญ  (ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง)

คณิต เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18

ด.ช.วรโชติ คงสกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับเกียรติบัตร ทำคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิต ครั้งที่ 16  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558

แข่งขันสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม power point 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power point กิจกรรมทางวิชาการ งาน "๒๕ พรรษวัฒน์ บดินทร ๒" ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

แข่งขันวิชาการงาน 25 พรรษวัฒน์ บดินทร์ 2

การแข่งขันการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม power point

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

-ด.ช.กฤตภาส อาริยวัฒน์

-ด.ช.กันตินันท์ จันทะเขต

-ด.ช.กรวิทย์ เสถียรรุจิกานนท์

 

การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาไทย (ได้รับรางวัลชมเชย)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

-ด.ญ.เวธกา รุ่งเจริญ

-ด.ญ.ณภัทรติกา ภารเพิง

 

การแข่งขันทางวิชาการ (รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

-ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ

-ด.ช.วรโชติ คงสกุล

-ด.ช.วุฒิภัทร ดิษย์ธนัช

-ด.ญ.รัศณากร เลิศคุณากรกิจ

เก่งคิด พิชิตคำ spelling star

**การแข่งขัน รายการ เก่งคิด พิชิตคำ spelling star ทางช่อง 7**

ด.ญ.เวธกา  รุ่งเจริญ  เป็นผู้ผ่านการแข่งขัน และมีความสามารถทางด้านภาษาไทย เป็นอย่างดี

แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนไขศรีปราโมทย์อนุสรณ์ นักเรียนโรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลชมเชย ได้เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

-ด.ญ.ธมลวรรณ คำอยู่

-ด.ญ.จิรัชญา ประชุมจันทร์

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

-ด.ญ.หทัยกาญจน์ พูลพิเศษ

-ด.ญ.อรณิชา ระรื่นรมย์

-ด.ญ.ณิชา ฐิตะกสิกร

-ด.ญ.ปวิชญา การินทร์

-ด.ญ.ไพลิน สินธุพันธ์เดชา

-ด.ญ.สุภัค พันพิพัฒน์

โครงการทดสอบ pre-gifted & EP

ด.ช.ศิวัช แจ่มมินทร์ ที่ได้รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 2 ของเขตบึงกุ่ม ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2  โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการทดสอบ pre-gifted

 

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2558
ด้านกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทควันโด

 

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns