headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 2 มกราคม 2556

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2554
ทางด้านวิชาการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น 167ที่ได้รางวัลนี้จากโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ ค่าเฉลี่ย ของโรงเรียน
 1. ภาษาไทย 100 50.04 60.49
 2. คณิตศาสตร์ 100 52.40 73.11
 3. วิทยาศาสตร์ 100 40.82 50.86
 4. สังคมศึกษาฯ 100 52.22 65.97
 5. สุขศึกษา พลศึกษา 100 58.87 66.49
 6. ศิลปะ 100 46.75 56.97
การงานอาชีพฯ 100 55.38 69.90
ภาษาต่างประเทศ 100 38.37 51.60
 

โรงเรียนชินวรมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน

 1.ด.ช.กานต์ เถาถวิล
 2.ด.ช.พิชชาพงศ์ มะปูเลาะ
 3.ด.ช.สาริศ ปานประภากร
 4.ด.ญ.เบญจพร เหล็กกล้า
 5.ด.ญ.พัฒน์จิรา ศรีสุวรรณภา
 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2554 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สายที่ 1) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


ด.ญ.กิตติมาศ ศรีมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

ด.ญ.เบญจพร เหล็กกล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

ด.ญ.พัฒน์จิรา ศรีสุวรรณนภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

ด.ญ.อชิรญาณ์ กุลสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-GIFTED 54 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

นักเรียนที่ทำคะแนน PRE-GIFTED เป็นอันดับ 1 ของเขต ในแต่ละวิชามีดังนี้
1. ด.ช.วสุพล ยอดเกตุ ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เป็นอันดับที่ 1 ของเขต
2. ด.ช.สาริศ ปานประภากร ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เป็นอันดับที่ 1 ของเขต
3. ด.ช.ศุภวิชญ์ ฤทธิโชติ ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เป็นอันดับที่ 1 ของเขต
 
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns