headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2553 2 มกราคม 2556

สรุปผลการแข่งขันด้านวิชาการ (ระดับชั้นประถม) ปี 2553

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษา (สายที่ 1) (แข่งขั้นในวิชาวิทยาศาสตร์)

1. ด.ช.ศรุต พูลเกตุ ป.6/1 ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
2. ด.ญ.พิชญ์สินี เพชรานันท์ ป.6/1 ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
3. ด.ญ.ธัญสุดา ศรศิลป์ ป.6/1 ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
ในงานการศึกษาเอกชน 2554 ณ เมืองทองธานี วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554


ชั้นประถมศึกษาปีที 3
1. ด.ญ. สุพิชชา คำนาค รองชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภทตอบคำถามภาษาไทย
2. ด.ญ. ฐิตารีย์ ตันติกาญจน์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์
3. ด.ญ. ตุลยา วุทธานนนท์ รองชนะเลิศเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิทยาศาตร์
4. ด.ญ.ศุภนุช คุณอุส่าห์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. ด.ญ. พุทธิกาญจน์ ขานหยู่ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (English Speech Contest)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ด.ญ. สิยาพร แก้วแจ่มใส ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
2. ด.ญ. วราลี ศรีดอกไม้ รองชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภทอ่านทำนองเสนาะ
3. ด.ญ. ชลิตา เมธากุลวงศ์ รองชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภทตอบคำถามภาษาไทย
4. ด.ช. กิตตินันท์ จันทร์สุข ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์
5. ด.ช. ศรุต พลูเกตุ ชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์
6. ด.ญ. ธัญสุดา ศรศิลป์ ชนะเลิศเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์
7. ด.ญ. พิชญ์สินี เพชรานันท์ ชนะเลิศเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์
8. ด.ช. ธนกฤต ทวีสุนทร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
9. ด.ญ. อรณิชา ช่วยรักษา ได้รรับรางวัล Certificate of excellence จากการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "World peace Ethics Contest for Young People"
10. ด.ญ. ธชวรรณ แซ่เตีย ได้รรับรางวัล Certificate of excellence จากการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "World peace Ethics Contest for Young People"
11. ด.ช. ปิยพล หวัง ได้รรับรางวัล Certificate of excellence จากการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "World peace Ethics Contest for Young People"

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก ปีการศึกษา 2553 งานมหกรรมวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร


การแข่งขัน "ตอบปัญหาด้านวิชาการ"
1. ด.ช. กิตตินันท์ จันทร์สุย ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล
2. ด.ช. ศรุต พูลเกตุ ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขัน "วาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Paint"
1. ด.ช. ประภากร ทองสุทธิ์ ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. ด.ช. กฤษณ์ดนัย พึ่งขยาย ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขัน "ประกวดวาดภาพ" ระดับชั้น ป.1 - ป.3
1. ด.ญ. ยศวารี โรจน์สุธี ชั้น IEP 3 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
2. ด.ญ. ชนากานต์ บุญเชิด ชั้น ป.3/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน "ประกวดวาดภาพ" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
1. ด.ญ. ณิชานันทน์ มะลิวรรณ์ ชั้น ป.6/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ด.ญ. ชนากานต์ วนานุกัณฑ์ ชั้น ป.6/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 - 12 ปี (ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 )
1. ด.ช. สินธร สันจำแลง ชั้น ป.6/3
2. ด.ช. พศิน หทโยทัย ชั้น ป.6/1
3. ด.ช. ณัฐชนน เอนกโชติวัฒน์ ชั้น ป.6/3
4. ด.ช. พชรพงษ์ โพธิ์ศรี ชั้น ป.6/2
5. ด.ช. รัฐพล คุณทวีภักดี ชั้น ป.6/2
6. ด.ช. อธิพันธ์ ภูปูเตะ ชั้น ป.6/2
7. ด.ช. วิทยพล เอกตันติวงศ์ ชั้น ป.6/2
การแข่งขัน ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 8 - 10 ปี (ได้เข้าร่วมแข่งขัน)
1. ด.ช. มุกรินทร์ นากรณ์ ชั้น ป.4/1
2. ด.ช. ภูฟ้า กรแก้ว ชั้น ป.4/1
3. ด.ช. เนติพงษ์ จิตต์ทิพย์ ชั้น ป.4/1
4. ด.ช.จีรพัฒน์ ดอกแก้ว ชั้น ป.4/2
5. ด.ช.พัชรพล อุดมลาอนันต์ ชั้น ป.4/2
6. ด.ช. ยุทธพล บุญสังข์ ชั้น ป.4/2
7. ด.ช. สัจจารรัก รักตระกูลวิทยา ชั้น ป.4/3
การแข่งขัน "Sport Stacking" (ประเภท 3:6:3) ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1. ด.ช. ธีรเมษฐ์ จันฤาไชย ชั้น ป.4/1
2. ด.ช. ศุภวิชญ์ ฤทธิโชติ ชั้น ป.4/2
3. ด.ญ. ธัญพิชา มีสุข ชั้น ป.4/2
4. ด.ญ. ชลดา ทิวามังคละ ชั้น ป.4/2

การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์จัดโดยสสวท

1. ด.ญ.ฐิตารีย์ ตันติกาญจน์ ป.3/2 เข้ารอบที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
2. ด.ช.ธีรภัทร แก้วหอม ป.3/1 เข้ารอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ทดสอบความสามารถพิเศษทางวิชาการ (PRE-GIFTED&EP''''53) จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ด.ช. กิตตินันท์ จันทร์สุย ป. 6/1 ได้คะแนนรวมระดับชั้น เป็นอันดับที่ 1 ของเขต

ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วนานาชาติ ทีประเทศอินเดีย

ด.ช. วรโชติ คงสกุล ได้รับรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร

สรุปผลงานนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง (ระดับอนุบาล) ปี 2553

โครงการธนาคารความดี ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี

1. ด.ญ. ณัฐฐพัชร์ พิทักษ์ทองกร (ป. 1/4)
2. ด.ญ. อาทิตยา บำรุงจิต (ป. 1/3)
3. ด.ญ. กานต์ธิดา จันทร (ป. 1/3)
4. ด.ญ. เนตรชนก ศาสตราคม (ป. 1/3)
5. ด.ญ. ณัฏฐนิชา สีกา (ป. 1/1)
6. ด.ญ. ณิชาภัสสร จันทร์โอ (อนุบาล 3/1)
7. ด.ช. ธนกฤต ยาอุตต์ (อนุบาล 3/1
8. ด.ช. กฤษฎา เขียวประเสริฐ (อนุบาล 3/1)
9. ด.ญ. ปานไอฟ้า เรืองเดช (อนุบาล 2/1)
10. ด.ญ. รดาอร เดือนฉาย (อนุบาล 3/1)

ด้านกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4
ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553

รายการวิ่ง 30 เมตร 1. ด.ญ. วิชญาดา ภูติธนกฤต อ. 3/2 เหรียญทอง
  2. ด.ช. พงศธร คุ้มวงษ์ อ. 3/1 เหรียญเงิน
  3. ด.ช. ภูมิพัฒน์ โกมินทร์ อ. 3/1 เหรียญทองแดง
  4. ด.ญ. ณิชาภัสสร จันทร์โอ อ. 3/1 รางวัลชมเชย
   
รายการวิ่ง 4x25 เมตร 1. ด.ช. ต้นน้ำ ขันประสิทธิ์ อ. 3/1 เหรียญเงิน
  2. ด.ช. อภิมุข ศรีพัฒนอินทร์ อ. 3/1 เหรียญเงิน
  3. ด.ช. จารุวิทย์ รักษ์ศิริ อ. 3/2 เหรียญเงิน
  4. ด.ช. ธนกฤต ยาอุตต์ อ. 3/2 เหรียญเงิน
  5. ด.ญ. ชญานิน แสวงแก้ว อ. 3/2 เหรียญเงิน
  6. ด.ญ. พานใบบัว ริดเดล อ. 3/1 เหรียญเงิน
  7. ด.ญ. วิชญาดา ภูติธนกฤต อ. 3/2 เหรียญเงิน
  8. ด.ญ. กรวรรณ อมาตยกุล อ. 3/2 เหรียญเงิน
   
รายการขว้างไกล 1. ด.ช. ธนกฤต ยาอุตต์ อ. 3/2 เหรียญทอง
  2. ด.ญ. กรวรรณ อมาตยกุล อ. 3/2 เหรียญทอง
  3. ด.ญ. ณิชาภัสสร จันทร์โอ อ. 3/1 เหรียญเงิน
   
รายการชู๊ตบาส 1. ด.ช. กฤษฎา เขียวประเสริฐ อ. 3/2 เหรียญทอง
  2. ด.ช. ธนวัฒน์ ศรีทองแท้ อ. 3/2 เหรียญทอง
  3. ด.ญ. ชญานิน แสวงแก้ว อ. 3/2 เหรียญทอง
  4. ด.ญ. นวรัตน์ พานิชกุล อ. 3/2 เหรียญเงิน
   
รายการฟุตบอล ด.ช. ธิบดี ใจเด็ด อ. 3/2 เหรียญทอง
  ด.ช. จิรพงศ์ สุวรรณไตรย์ อ. 3/2 เหรียญทอง
  ด.ช. กฤษฏา เขียงประเสริฐ อ. 3/2 เหรียญทอง
  ด.ช. อภิมุข ศรีพัฒนอินทร์ อ. 3/1 เหรียญทอง
  ด.ช. ภูมิพัฒน์ โกมินทร์ อ. 3/1 เหรียญทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2553
จากสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554

ชั้นประถมศึกษาปีที 3
  ด.ญ. สุพิชชา คำนาค รองชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภทตอบคำถามภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ด.ญ. สิยาพร แก้วแจ่มใส ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
  ด.ญ. วราลี ศรีดอกไม้ รองชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภทอ่านทำนองเสนาะ
  ด.ญ. ชลิตา เมธากุลวงศ์ รองชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภทตอบคำถามภาษาไทย

การแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2553

คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6
  1. ด.ญ. กิตตินันท์ จันทร์สุข
ผลการทดสอบความสามารถพิเศษทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว (PER-GIFTED & EP''53) ได้คะแนนรวมระดับชั้น ป.6 เป็นอันดับ 1 ของเขต
  2. ด.ช. กิตตินันท์ จันทร์สุข
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ในงานการศึกษาเอกชน 2554 ณ เมืองทองธานี ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
  1. ด.ญ. ฐิตารีย์ ตันติกาญจน์
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้เข้ารอบ 2 ชั้น ป.3
  2. ด.ญ. ฐิตารีย์ ตันติกาญจน์
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ในงานการศึกษาเอกชน 2554 ณ เมืองทองธานี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1
  1.ด.ช. วรโชติ คงสกุล
ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วนานาชาติ ทีประเทศอินเดีย ได้รับรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2553

คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
  แข่งขันวิชาการ "วันการศึกษาเอกชน" เมืองทองธานี
1. ด.ญ. ตุลยา วุทธานนนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 (เหรียญเงิน)
  วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
1. ด.ช. ธีรภัทร์ แก้วหอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (เข้ารอบ 2)
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6
  แข่งขันวิชาการ "วันการศึกษาเอกชน" เมืองทองธานี
1. ด.ช. ศรุต พลูเกตุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (เหรียญทอง)
2. ด.ญ. ธัญสุดา ศรศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (เหรียญเงิน)
3. ด.ญ. พิชญ์สินี เพชรานันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (เหรียญทองแดง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ นักเรียนได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2553

รายการที่ 1 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ที่เมืองทองธานี
  1. ด.ญ.ศุภนุช คุณอุส่าห์ ชั้น IEP 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2. ด.ช. ธนกฤต ทวีสุนทร ชั้น IEP 6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (English Speech Contest)
  แข่งขันวิชาการ "วันการศึกษาเอกชน" เมืองทองธานี
1. ด.ญ. พุทธิกาญจน์ ขานหยู่ ชั้น IEP 5 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
รายการที่ 2 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "World peace Ethics Contest for Young People"
  1. ด.ญ. อรณิชา ช่วยรักษา ชั้น IEP 6 ได้รรับรางวัล Certificate of excellence
2. ด.ญ. ธชวรรณ แซ่เตียว ชั้น IEP 6 ได้รรับรางวัล Certificate of excellence
3. ด.ช. ปิยพล หวัง ชั้น IEP 6 ได้รรับรางวัล Certificate of excellence

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก ปีการศึกษา 2553 งานมหกรรมวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน "ตอบปัญหาด้านวิชาการ"
  1. ด.ช. กิตตินันท์ จันทร์สุย ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล
2. ด.ช. ศรุต พูลเกตุ ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน "วาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Paint"
  1. ด.ช. ประภากร ทองสุทธิ์ ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. ด.ช. กฤษณ์ดนัย พึ่งขยาย ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน "ประกวดวาดภาพ" ระดับชั้น ป.1 - ป.3
  1. ด.ญ. ยศวารี โรจน์สุธี ชั้น IEP 3 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
2. ด.ญ. ชนากานต์ บุญเชิด ชั้น ป.3/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน "ประกวดวาดภาพ" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
  1. ด.ญ. ณิชานันทน์ มะลิวรรณ์ ชั้น ป.6/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ด.ญ. ชนากานต์ วนานุกัณฑ์ ชั้น ป.6/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 - 12 ปี (ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 )
  1. ด.ช. สินธร สันจำแลง ชั้น ป.6/3
2. ด.ช. พศิน หทโยทัย ชั้น ป.6/1
3. ด.ช. ณัฐชนน เอนกโชติวัฒน์ ชั้น ป.6/3
4. ด.ช. พชรพงษ์ โพธิ์ศรี ชั้น ป.6/2
5. ด.ช. รัฐพล คุณทวีภักดี ชั้น ป.6/2
6. ด.ช. อธิพันธ์ ภูปูเตะ ชั้น ป.6/2
7. ด.ช. วิทยพล เอกตันติวงศ์ ชั้น ป.6/2
การแข่งขัน ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 8 - 10 ปี (ได้เข้าร่วมแข่งขัน)
  1. ด.ช. มุกรินทร์ นากรณ์ ชั้น ป.4/1
2. ด.ช. ภูฟ้า กรแก้ว ชั้น ป.4/1
3. ด.ช. เนติพงษ์ จิตต์ทิพย์ ชั้น ป.4/1
4. ด.ช.จีรพัฒน์ ดอกแก้ว ชั้น ป.4/2
5. ด.ช.พัชรพล อุดมลาอนันต์ ชั้น ป.4/2
6. ด.ช. ยุทธพล บุญสังข์ ชั้น ป.4/2
7. ด.ช. สัจจารรัก รักตระกูลวิทยา ชั้น ป.4/3
การแข่งขัน "Sport Stacking" (ประเภท 3:6:3) ได้เข้าร่วมแข่งขัน
  1. ด.ช. ธีรเมษฐ์ จันฤาไชย ชั้น ป.4/1
2. ด.ช. ศุภวิชญ์ ฤทธิโชติ ชั้น ป.4/2
3. ด.ญ. ธัญพิชา มีสุข ชั้น ป.4/2
4. ด.ญ. ชลดา ทิวามังคละ ชั้น ป.4/2
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns