headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ขออนุญาตพานักศึกษา ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 20 สิงหาคม 2562

ด้วยโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามเอกสารที่แนบมาดังต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตนักเรียนในปกครองของท่านไปทัศนศึกษาตามวันและเวลาตามเอกสาร

 

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns