headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
แจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2561 15 สิงหาคม 2561

ตามที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจโดยส่งบุตรหลานเรียนที่โรงเรียนชินวรนั้น คณะผู้บริหาร และครูต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะจัดการเรียนการสอนให้บุตรหลานของท่านเป็นคนดี คนเก่ง ได้รับเรียนรู้เต็มศักยภาพ บัดนี้การทดสอบและการประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว โรงเรียนมีความประสงค์จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุตรหลานของท่านแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns