headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2556 3 สิงหาคม 2557

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2556
ด้านวิชาการ

ด.ช. กฤษฎา เขียวประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอ
นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557

 
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์จากสสวท.
 

ด.ญ.ตุลยา วุทธานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับ 5 จากการแข่งขันภาษาไทยเพรชยอดมงกุฎครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎเป็นทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

 
แข่งขันภาษาไทยเพรชยอดมงกุฎ
 

ด.ช.กฤษฎา  เขียวประเสริฐได้รับรางวัลชมเชย(รอบเจียรไนเพชร) ติดอันดับ 1 ใน 50 จากนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ รวม 837 คน ได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตร พร้อมเหรียญที่ระลึก

 
รับรางวัลชมเชย(รอบเจียรไนเพชร)
 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557

 
รับรางวัลชมเชย(รอบเจียรไนเพชร)
รับรางวัลชมเชย(รอบเจียรไนเพชร)
 

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯโดย สโมสรไลออนส์สากล ประเทศไทย

 
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19

  1. ด.ญ. ณัฐสุดา พูลเกตุ     2. ด.ญ.สุพิชชา คำนวค     3. ด.ญ.ตุลยา วุทธานนท์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ประถมศึกษาตอนปลาย)จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ระดับภาค จัดโดย สโมสรไลออนส์สากล ประเทศไทย โดยแข่งขันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม

 
คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กำหนดจัดงานประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖
หัวข้อ "พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556

ผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

เด็กชาย วุฒิภัทร ดิษย์ธนัช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง
เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ไพนุพงศ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
เด็กหญิงศุภนัช คุณอสาห์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
เด็กหญิงยศวารี โรจน์สุธี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง

ผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

เด็กหญิงนิตนุช ธารณรักษ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
เด็กชายวรโชติ คงส์กุล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
เด็กชายศุภชัย เรืองศรี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
เด็กหญิงลิชา ชาลิต้าปอลล
์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
 

ด.ช.วุฒิภัทร ดิษย์ธนัช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากรายการแข่งขัน การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่14 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

 
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์จากสสวท.
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์จากสสวท.
 

การแข่งขันในงานนิทรรศการ วิชาการสรรค์สร้าง ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา

 
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์จากสสวท.

การแข่งขันในงานนิทรรศการ วิชาการสรรค์สร้าง ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 วันที่ 24 มกราคม 2557 โดยได้ผลการแข่งขันดังนี้

1.

การแข่งขัน Q&A Fun and Game ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

ด.ญ. ศุภนุช คุณอุตส่าห์
ด.ญ. ยศวารี โรจน์สุธี

 

 

2. 

การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ ได้นับรางวัลชนะเลิศ

 

ด.ช.วุฒิภัททร ดิษย์ธนัช

 

 

3. การประกวดเล่านิทาน ภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ด.ช. พนธกร วัลลานนท์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ด้านพุทธศาสนา งานนิทรรศการวิชาการบางเตย 2556 โรงเรียนวัดบางเตย

 
การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ
การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ
การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ
 

ผลการแข่งขัน บัณฑิตแนะแนว

 
การแข่งขัน บัณฑิตแนะแนว
การแข่งขัน บัณฑิตแนะแนว
 

 

การแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ 2557 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

 

การแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ 2557 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 15 มกราคม 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1) การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  (ได้รับรางวัลชนะเลิศ)
     -ด.ช.วุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช
2) การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (ได้รับรางวัลชนะเลิศ)
    -ด.ญ.เวธกา  รุ่งเจริญ
3) แข่งขันทักษะภาษาไทย "สำนวนสุภาษิต คำพังเพยไทย" (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1)
    -ด.ญ.ณัฐสุดา  พูลเกตุ
4) แข่งขันทักษะภาษาไทย "สำนวนสุภาษิต คำพังเพยไทย" (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2)
    -ด.ญ.ตุลยา  วุทธานนท์
5) การแข่งขันประกวดคัดลายมือ (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2)
    -ด.ช.นพัตธร  วังศเมธีกูร
6) การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภททีม (ได้รับรางวัลชมเชย)
    -ด.ญ.มาริษา  โสรัปวาสี
    -ด.ญ.รินรดา  เพ็ญศิริพัฒนา
    -ด.ญ.นชภสร  ไชยมูล
7) การแข่งขันประกวดมารยาทไทย (ได้รับรางวัล ชมเชย)
    -ด.ญ.วรรณชนก  บุญเชิด
    -ด.ช.ภารดร  สินแบน
8) การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประเภททีม (ได้รับรางวัลชมเชย)
    -ด.ญ.ปาณิศา  ศรีสุวรรณภา
    -ด.ช.กันตวิชญ์  บุณยวุฒิกุล

ผลการสอบของ PRE-GIFTED & EP 

 
 
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns