headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2560 10 มิถุนายน 2561

ด้านวิชาการ

การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ โรงเรียนชินวร ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากผู้ร่วมแข่งขัน147 ทีมเป็นตัวแทนเขตในการแข่งระดับประเทศต่อไป ขอแสดงความยินดีกับ

 

1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. ด.ญ.กฤตธีรา เมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วันดีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4. ด.ญ.จิรชยา วงศ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ป.1-6 (โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2560

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561

 

โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้โล่และเกียรติบัตร

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้

1) ด.ญ.ภรศศิร์ - ทิมเทศ (ป.6-2)

2)ด.ช.กิตติคุณ - เกษมสุข (ป.6-2)

 

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์  เพชรยอดมงกุฏ  

(โรงเรียนสตรีวิทยา2)

 

ด.ญ.พุทธิชา  วงศ์เด่นวงศ์   (ป.6/2)

ได้รับรางวัลชมเชย+เงินรางวัล  

(ได้ 83 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม)

 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติบัตร 

(รอบเจียรไนเพชร)

- ด.ช.กิตติคุณ  เกษมสุข  (ป.6/2)

- ด.ญ.หทัยกาญจน์  พูลพิเศษ  (ป.6/1)

- ด.ญ.ธมลวรรณ  คำอยู่  (ป.5/2)

- ด.ญ.จิรัชญา  ประชุมจันทร์  (ป.5/2)

โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2560

 

ด.ช.กันติทัต - มีระกูล

-ทำคะแนนรวม ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ญ.ชลนาถ - ชุ่ยหิรัญ

-ทำคะแนนรวม ระดับชั้น ป.4  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

-ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

-ทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ป.4  ได้อันดับที่ 1  ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ช.ชยพล - ชุ่ยหิรัญ

-ทำคะแนนรวม  ระดับชั้น ป.4  ได้อันดับที่ 3 ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ญ.ณัฐวศา - แสงแก้ว

-ทำคะแนนรวม  ระดับชั้น ป.6  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

-ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.6  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ช.กฤตเมธ - เมืองดี

-ทำคะแนนรวม  ระดับชั้น ป.6  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

-ทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ป.6  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ญ.พุทธิชา - วงศ์เด่นวงศ์

-ทำคะแนนรวม  ระดับชั้น ป.6  ได้อันดับที่ 3 ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ช.ภูมิภาส - เชื้อรุ่งบุญ**

-ทำคะแนนรวม  ระดับชั้น ป.3  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

-ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.3  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ญ.ศรัญญา - สายสุดสวาท

-ทำคะแนนรวม  ระดับชั้น ป.3  ได้อันดับที่ 2  ของเขตบึงกุ่ม

 

ด.ญ.นภัสกร - ช่วยสกุล

-ทำคะแนนรวม ระดับชั้น ป.3  ได้อันดับที่ 3  ของเขตบึงกุ่ม

ด้านกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐนรี - พิทักษ์ธรรม ป.6/3

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD

ณ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

 

รุ่น 12 ปีหญิง (ได้อันดับที่ 2)

-ฟรีสไตล์ 50 เมตร

-ฟรีสไตล์ 25 เมตร

-กรรเชียง 25 เมตร

-ผีเสื้อ 25 เมตร

-กบ 25 เมตร

โรงเรียนชินวรของแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกาษา 2560 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns