headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลการตรวจเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 27 สิงหาคม 2563

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน "รถตรวจโรคติดต่อเชื้อนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ" จำนวน 5 คัน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโครติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล และฝึกอบรมการใช้รถพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้รถพระราชทาน สมดังพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้

ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนชินวร จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุก ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนชินวรขึ้นในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:00-15:00 น.

"โดยผลตรวจในครั้งนี้ไม่พบว่ามีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนชินวรปลอดเชื้อโควิด 19"

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns